Jak uzyskać pomoc w spłacie zadłużenia?

Zaległości w płatnościach

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób posiada zobowiązania bankowe oraz pozabankowe. Kwota zadłużenia stale rośnie. W związku z tym, wiele osób nie radzi sobie z dokonywaniem terminowej spłaty wszystkich swoich wymagalnych zobowiązań. W jaki sposób można skorzystać z pomocy w spłacie zadłużenia? Co się stanie jeżeli dłużnik nie podejmie inicjatywy zmierzającej do pozasądowego rozwiązania sporu?

Postępowanie sądowe

Wierzyciel może wystąpić z pozwem o zapłatę do Sądu. Wówczas Sąd wydaje nakaz zapłaty, który jednocześnie jest przesyłany również dłużnikowi. Po otrzymaniu, od momentu doręczenia nakazu, dłużnik ma 14 dni na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeżeli tego nie zrobi, nakaz staje się prawomocny. Po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty, wierzyciel może wystąpić do Sądu z wnioskiem w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty. W tym miejscu wskazać należy, iż dopiero nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, który z kolei może stanowić podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie egzekucyjne

Jeżeli dłużnik w dalszym ciągu ma problemy ze spłatą, tzn. nie reguluje swoich zobowiązań nawet mimo wydania nakazu zapłaty, wówczas wierzyciel może wystąpić ze stosownym wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika. Koszty egzekucyjne są również wysokie, a obowiązek ich zapłaty spoczywa na dłużniku (opłata egzekucyjna, podatek VAT).

Pomoc w spłacie zadłużenia

Czasami zdarza się również tak, iż osoby, które mają problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań (w zakresie przede wszystkim rat wymagalnych), w miarę wcześniej zdają sobie z tego sprawy i starają się nie dopuścić do przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego. Wskazać należy, iż tego rodzaju postępowanie jest bardzo rozsądne, z uwagi na fakt, iż jeżeli dana sprawa zostanie już przekazana do Sądu i powództwo będzie uznane za zasadne, wówczas dłużnik będzie zobowiązany ponieść koszty sądowe, na które składają się koszty procesu oraz koszty zastępstwa procesowego zasądzone według norm przepisanych. Warto podkreślić, iż dążenia do pozasądowego rozwiązania sprawy są dla dłużnika korzystne, przede wszystkim z ekonomicznego punktu widzenia. O pomoc w spłacie zadłużenia można wystąpić bezpośrednio do wierzyciela. Można bowiem spróbować rozłożyć na raty swoją zaległość oraz ewentualnie wydłużyć termin spłaty. Ponadto, na rynku funkcjonuje obecnie wiele podmiotów, które specjalizują się w świadczeniu pomocy w spłacie zadłużeń, np. w zakresie ich konsolidacji. Oferta takich firm jest adresowana zarówno do osób fizycznych, jak również przedsiębiorców (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Upadłość konsumencka

Zgodnie z brzmieniem aktualnie obowiązujących przepisów, jest możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jednak jest to sytuacja ostateczna, która zazwyczaj następuje po wyczerpaniu pozostałych możliwości w zakresie konsolidacji spłaty zobowiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *