Rodzaje kalkulatorów odsetkowych oraz zasady ich zastosowania

Odsetki to kwota, którą dana osoba jest zobowiązana zapłacić w związku z zaciągniętym przez siebie zobowiązaniem. Odsetki są naliczane w formie procentowej. Aktualnie w świecie finansów pojęcie odsetek jest niezwykle popularne, dotyczy większości konsumentów oraz klientów takich instytucji jak bank.

Kalkulator odsetek to narzędzie, które pozwoli nam na wyliczenie dokładnej kwoty jaką dana osoba jest zobowiązana pokryć w związku z zaciągniętym zobowiązaniem lub opóźnieniem w spłacie należności np. podatkowej. Kalkulator odsetek wykorzystuje prosty algorytm, dzięki któremu w szybko oraz precyzyjnie możemy wyliczyć kwotę odsetek należnych do zapłaty.

Wyróżniamy kilka rodzajów kalkulatorów odsetkowych m.in:

Kalkulator odsetek ustawowych

Wykorzystywany przy wyliczaniu kwoty odsetek należnych do zapłaty, w związku z nieterminowym uiszczaniem należności (odsetki takie wylicza się na podstawie art. 481 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego). Kalkulator wylicza odsetki na podstawie faktycznej kwoty zobowiązania, wymagalnego oraz faktycznego terminu zapłaty. Przy wyliczeniach wyłączane są dni ustawowo wolne od pracy.

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Podstawa prawna to artykuł 54 paragraf 1 punkt 5 Ordynacji Podatkowej. Kwota odsetek uzależniona jest od kwoty zaległości, wymagalnego i faktycznego terminu zapłaty. Dni wolne od pracy są pomijane w wyliczeniach. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż odsetki nie są naliczane jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty pocztowej.

Kalkulator odsetek umownych

Narzędzie to służy do wyliczania kwoty odsetek kapitałowych stanowiących wynagrodzenie za korzystanie z obcych źródeł finansowania np. kredyty, pożyczki (odsetki wylicza się na podstawie art. 359 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego). Odsetki wyliczane są na podstawie kwoty zobowiązania, umownego terminu zapłaty, rocznej, miesięcznej lub dziennej stawki procentowej.

Kalkulator odsetek maksymalnych

Wylicza odsetki maksymalne jakie dana osoba może zapłacić w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami. Przy wyliczaniu odsetek zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 359 paragraf 2 oraz art. 481 paragraf 2).

Kalkulator odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych

Wylicza odsetki na podstawie zapisów artykułów 6,7,8 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Kalkulator odsetek od zaległości składkowych

Wylicza odsetki od zaległości w spłacie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie zapisów artykułu 23 i 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Istnienie opisanych wyżej narzędzi jest niezwykle przydatne zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Niewątpliwą zaletą jest fakt, iż w/w kalkulatory są dostępne bezpłatnie na stronach internetowych różnych portali.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *